Adatkezelési nyilatkozat

A NaturComfort Kft. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. (a továbbiakban: Infotv.), és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényekkel és egyéb vonatkozó jogszabályokkal összhangban az alábbi adatkezelési alapelveket alkotta meg.

Alapelvek

Az Infotv. úgy rendelkezik, hogy személyes adat csak akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárul, vagy ha azt törvény vagy a helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli. Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető. Személyes adatnak minősül az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

A fentiekre tekintettel a NaturComfort Kft. a partner jelen Tájékoztató elfogadása (írásbeli felhatalmazás) alapján az üzleti kapcsolat létesítésekor – illetve esetenként később – személyes adatokat vesz fel (rögzít) és tárolja, kezeli azokat.

Cselekvőképtelen és korlátozottan cselekvőképes kiskorú személy hozzájárulásához nem szükséges törvényes képviselőjének hozzájárulása, ugyanis a nyilatkozat a mindennapi életben tömegesen előforduló regisztrációt céloz, és különösebb megfontolást nem igényel.

A kezelt személyes adatoknak meg kell felelniük az alábbi követelményeknek:
  • A felvételük és kezelésük tisztességes és törvényes;
  • Pontosak, teljesek, és ha szükséges, időszerűek;
  • Tárolásuk módja alkalmas arra, hogy az érintettet csak a tárolás céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

A személyes adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatók össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.

Személyes adat (beleértve a különleges adatot is) az országból – az adathordozótól vagy az adatátvitel módjától függetlenül – harmadik országban lévő adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére akkor továbbítható, ha ahhoz az érintett kifejezetten hozzájárult, vagy azt törvény lehetővé teszi, és a harmadik országban az átadott adatok kezelése, illetőleg feldolgozása során biztosított a személyes adatok megfelelő szintű védelme. Az Európai Gazdasági Térség tagállamaiba irányuló adattovábbítást úgy kell tekinteni, mintha Magyarország területén belüli adattovábbításra kerülne sor.

Adatkezelés

Az adatkezelés célját és jogalapját minden esetben az üzleti kapcsolat létesítése, illetve annak szándéka jelenti. A partner személyes adatait a NaturComfort Kft. a partner hozzájárulása alapján általános kockázatkezelési célból kezeli és tartja nyilván. Ha az üzleti kapcsolat létesítése bármely okból meghiúsul, vagy egyéb módon véget ér, a NaturComfort Kft. a meghiúsulást, véget érést követően a személyes adatokat 6 hónap elteltével megsemmisíti. A papír alapon, illetve a NaturComfort Kft. rendszereiben tárolt személyes adatokat kizárólag azok az alkalmazottak ismerik meg, akiknek ez munkaköri feladataik ellátásához feltétlenül szükséges, adattovábbításra nem kerül sor. A partner tájékoztatást kérhet személyes adatainak kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve törlését. Ezen túlmenően a partner tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen. A tiltakozást a NaturComfort Kft. 8 munkanapon belül kivizsgálja.

Jelen honlap böngészése során technikai információk kerülnek rögzítésre (például log fájlok formájában, melyek tartalmazzák a felhasználó IP címét, az időpontot, a meglátogatott oldal URL-jét), melyek személyes azonosításra nem használhatók, de statisztikai célokat szolgálnak. A rendszer adatokat tárol a felhasználó számítógépén is úgynevezett sütik formájában (cookie-k). A sütik a felhasználó személyének azonosítására nem alkalmasak, és csak a munkamenet idején élnek. A honlap használatához a böngészőjében a cookie-k használatát engedélyezni szükséges, enélkül bizonyos funkciók működésképtelenek. A honlapon lehetőség van hírlevélre való feliratkozásra is, melynek keretein belül a leiratkozás kérelmezéséig a személyes adatokat hírlevelek kiküldésére használjuk.

A megrendelt termékről számla készül, melynek tárolása a hatályos jogszabályokban előírt módon és ideig történik.

Adatkezelő adatai

A szolgáltató neve: NaturComfort Kft.
A szolgáltató székhelye: 4432 Nyíregyháza, Westsik Vilmos út 110.
A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: naturcomfortkerdesek@gmail.com
A szolgáltató cégjegyzékszáma: 15-09-077110
A szolgáltató adószáma: 23145827-2-15
Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve: Nyíregyházi Törvényszék Cégbírósága
Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-81391/2014
A szolgáltató telefonszáma: 0642-726-706, 0620-275-4858, 0620-508-9690
A szerződés nyelve: magyar
A tárhely-szolgáltató neve: Sybell Informatika Kft.
A tárhely-szolgáltató címe: 1158 Budapest, Késmárk u. 7/B 2. em. 206.
Cégjegyzék száma: 01-09-293034
A tárhely-szolgáltató e-mail címe: hello@sybell.hu
A tárhely-szolgáltató weboldala: www.sybell.hu